سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نگاه غیر حسی

امروزه سیاست دارای ابعاد متفاوتی نسبت به گذشته است . معمولاه سیاستگذاری حکومتها مبتنی بر منافع اقتصادیست.صد البته انها  دارای سازمانهای زیر زمینی برای پیش برد اهداف سیاسی خود میباشنددر حال برنامه ریزی. این امریست بدیهی اینکه ما اتفاقات که زیر نظر سازمانهای اطلاعاتی به وجود میاید را منسوب به  فراماسونی و ایلومناتی کنیم .تهمتی است نا روا .چرا که خدمات ماسونها به دنیا و جامعه انسانی غیر قابل انکار هست . در میهن خودمان از مرحوم دهخدا تا دکتر حسابی  ماسون بودند.در خارج ایران از پاستور کخ تا داروین ایزاک اسیموف ولتر کانت گالیله.....چون انها دشمن خرافات مذهبی جهل بودند مسیحیان ومسلمان انها را متهم به بی دینی فساد میکردند گاهی هم تکفیر.عقل را فرا راه خود قرار دهیم از دید منطق حوادث را تجزیه تحلیل کنیم.


نگاه غیر حسی

امروزه سیاست دارای ابعاد متفاوتی نسبت به گذشته است . معمولاه سیاستگذاری حکومتها مبتنی بر منافع اقتصادیست.صد البته انها  دارای سازمانهای زیر زمینی برای پیش برد اهداف سیاسی خود میباشنددر حال برنامه ریزی. این امریست بدیهی اینکه ما اتفاقات که زیر نظر سازمانهای اطلاعاتی به وجود میاید را منسوب به  فراماسونی و ایلومناتی کنیم .تهمتی است نا روا .چرا که خدمات ماسونها به دنیا و جامعه انسانی غیر قابل انکار هست . در میهن خودمان از مرحوم دهخدا تا دکتر حسابی  ماسون بودند.در خارج ایران از پاستور کخ تا داروین ایزاک اسیموف ولتر کانت گالیله.....چون انها دشمن خرافات مذهبی جهل بودند مسیحیان ومسلمان انها را متهم به بی دینی فساد میکردند گاهی هم تکفیر.عقل را فرا راه خود قرار دهیم از دید منطق حوادث را تجزیه تحلیل کنیم.